Świadczenia wyrównawcze dla agenta

Czym jest świadczenie wyrównawcze?

Świadczenia wyrównawcze dla agenta KaliszAgent gdy jest zwalniany z pracy, to nagle staje wobec stresującej go sytuacji. Agent powinien zastanowić się jak uratować swój dorobek, swoje dokonania, swoje prowizje. Musi wiedzieć, że droga do tego prowadzi przez świadczenie wyrównawcze. Pytając czym jest świadczenie wyrównawcze uzyskamy odpowiedź niezwykle jasną. Świadczenie wyrównawcze jest swoistą rekompensatą za przysporzenie ubezpieczycielowi korzyści, za zaangażowanie, za lojalność, za zwiększenie przypisu składki. Świadczenie wyrównawcze jednak nie jest odszkodowaniem. Odszkodowaniem może być roszczenie – często współistniejące – przykładowo o niezachowanie terminu wypowiedzenia, o cofnięcie pełnomocnictw, które de facto wyłączają agenta z pracy. Takie sprawy nasza kancelaria prawna w Kaliszu również prowadzi. Rozwiązanie umowy agencyjnej rodzi liczne pytania.

Komu przysługuje świadczenie wyrównawcze?

Odpowiadając na pytanie komu przysługuje świadczenie wyrównawcze należy wskazać przede wszystkim, że przysługuje ono temu, kto był związany umową agencyjną opisaną w Kodeksie cywilnym, a mianowicie agentom ubezpieczeniowym, bankowym, handlowym itp. Jednak trzeba pamiętać, że „implementacja przepisów unijnych świadczenia wyrównawczego” do prawa polskiego była nieprecyzyjna. Z tego względu, jako kancelaria, jesteśmy gotowi i niejednokrotnie zmuszeni wykazywać przed sądem zasadność roszczenia uzasadniając to prawem Unii Europejskiej. Jest to droga właściwa i osadzona na doświadczeniu.

Na pytanie komu przysługuje świadczenie wyrównawcze należy więc odpowiedzieć szerzej niż mówi to polskie prawo, ponieważ o tym komu przysługuje świadczenie wyrównawcze zdecyduje na wstępie nasza kancelaria przyjmując sprawę, a następnie niezawisły sąd. Gdy pytamy konkretnie komu przysługuje świadczenie wyrównawcze, to odpowiedź brzmi: co do zasady - agentom, agentom koordynatorom, kierownikom sieci, ajencjom bankowym, agentom terenowym korporacji, a więc wszystkim którzy przyczynili się do wzrostu przypisu zleceniodawcy.

Kiedy ubiegać się o świadczenie wyrównawcze?

Powstaje pytanie kiedy agent może ubiegać się o świadczenie wyrównawcze. Agent może ubiegać się o świadczenie wyrównawcze wtedy, gdy wniesie pismo o jego wypłatę przed upływem roku od rozwiązania umowy. Dalsze przesłanki wypłaty świadczenia są opisane w KC, ale upraszczając sprawę należy uznać, że agent może się ubiegać o świadczenie zawsze wtedy, kiedy był pracowity, lojalny, uczciwy i gdy przysporzył zleceniodawcy klientów.

Wysokość świadczenia wyrównawczego

Wysokość świadczenia wyrównawczego określona jest w KC, ale także w samym prawie UE i w szerokim orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wysokość świadczenia wyrównawczego to co do zasady uzasadniona średnia prowizji z ostatnich pięciu lat lub z okresu krótszego. Wysokość świadczenia wyrównawczego wyznacza biegły i sąd, a podstawą są przesłanki kodeksowe, które pozwany (ubezpieczyciel) interpretuje w sposób nieprzejednany i wykorzystując profesjonalnych prawników. Zwalczamy taką argumentację z całą mocą. Szanujemy przeciwników procesowych i ich pełnomocników, ale nie odczuwamy żadnej konsyderacji wobec nich, bo doświadczenie brokerskie, ubezpieczeniowe, prawne i procesowe pozwala nam na skupienie się na skutecznej strategii procesu.

Tu należy dodać, że prosimy aby Klient zlecający sprawę nie ingerował w strategię procesową. Klient jest o niej informowany, ale prosimy go o zaufanie i oferujemy mu w zamian transparentność. Co nie oznacza wdrażania indywidualnych wizji.

W pozwie należy określić w jakiej wysokości przysługuje świadczenie wyrównawcze. W żądaniu skierowanym przed upływem roku od rozwiązania umowy agencyjnej również należy określić w jakiej wysokości przysługuje świadczenie wyrównawcze. Jest to średnia prowizji z ostatnich pięciu lat, ale podlega ona weryfikacji przez kancelarię.

Jeśli idzie o rozwiązanie umowy agencyjnej to nie ma znaczenia jego forma, z wyjątkiem sytuacji takich jak wypowiedzenie z winy agenta. Rozwiązanie umowy agencyjnej może nastąpić w wyniku wypowiedzenia albo porozumienia stron etc. Nawet rozwiązanie umowy agencyjnej związane z zapłatą kwoty w ramach porozumienia nie wyłącza – z założenia - roszczenia o świadczenia wyrównawcze. Wymaga jednak oceny przez kancelarię.

Rozważając kiedy świadczenie wyrównawcze nie przysługuje należy uwzględnić negatywne przesłanki z KC, które sprowadzają się do poważnych zaniedbań agenta i co ważne do umowy przepisującej „przypis” na innego agenta.

Jak dochodzić świadczenia wyrównawczego?

Odpowiedź jest pozornie prosta: pismem złożonym w terminie 1 roku a następnie przed sądem lub w mediacji. Doświadczenie wskazuje, że zwykle agent otrzymuje pismo odmowne. Uczestniczymy w każdej czynności, ale zastrzegamy sobie prawo do ustalania toku, procedury, kolejności czynności. Obraz sprawy bywa odmienny, determinuje odmienną ocenę, odmienne terminy, roszczenia, argumenty, a to determinuje odmienne tempo sprawy.

Świadczenie wyrównawcze z umowy agencyjnej jest rezultatem implementacji prawa UE do prawa polskiego. Świadczenie wyrównawcze z umowy agencyjnej jest to swoista rekompensata za nakład i zaangażowanie agenta. Świadczenie wyrównawcze z umowy agencyjnej obciąża ubezpieczyciela, który po rozwiązaniu umowy nadal korzysta z umów ubezpieczenia (polis) zawartych na jego rzecz. Nie idzie tu jednak o prawo do prowizji po innym agencie. takie sprawy dotyczą innych roszczeń i również je prowadzimy.

 

Względy słuszności

Świadczenie wyrównawcze a względy słuszności jest problemem jedynie dla niezorientowanych powodów, niereprezentowanych przez pełnomocnika. Dla naszej kancelarii rzecz ta jest oczywista. Świadczenie wyrównawcze a względy słuszności to pozorny problem prawny, powoływany i wyolbrzymiany przez ubezpieczycieli, który rozwiązujemy w oparciu o prawo Unii Europejskiej i orzecznictwo sądów polskich. Świadczenie wyrównawcze a względy słuszności zostanie wykazane na wniosek naszej kancelarii dzięki domniemaniom. Pozwany jest tu stroną procesowo słabszą i nie dysponuje argumentami, gdy nasz klient, agent lub agent kierujący, czy agent koordynator, był rzetelny.

 

Przedawnienie świadczeń wyrównawczych

To z jakim okresem wygasa roszczenie o świadczenie wyrównawcze wynika z przepisów omawiających świadczenie wyrównawcze w art 764 kc. To z jakim okresem wygasa roszczenie o świadczenie wyrównawcze jest rzeczą wtórną. Jeśli pismo z żądaniem agent złoży przed upływem roku, to dalsze terminy można procesowo wydłużać według potrzeby.  

Natomiast jeśli idzie o świadczenie wyrównawcze dla agenta i jego przedawnienie, to biegnie ono jak w postępowaniu gospodarczym. Poprzedni stan prawny dawał szersze możliwości, ale nowelizacja z dnia 07 listopada 2019r. zamyka i ucina sprawy nowe, ale pozostawia sprawy już zawisłe przed sądem w starej procedurze.

Pomoc prawna w Kaliszu

Poniżej omówienie zmian k.p.c., które w ocenie kancelarii utrudniają dochodzenie świadczenia osobiście, a mianowicie bez pomocy prawnika.

Każda sprawa o świadczenie wyrównawcze wniesiona do sądu po reformie Kodeksu postępowania cywilnego, tj. po dniu 07 listopada 2019r., podlega już rozpoznaniu przez wydział gospodarczy bez względu na to czy strony nadal działalność prowadzą. Przeniesienie sprawy do wydziału cywilnego, niewprawionego w rozpoznawaniu spraw tej wagi i komplikacji, podnoszenie zarzutów niewłaściwości rzeczowej, staje się niezasadne ex lege. Sprawa o świadczenie wyrównawcze toczyć się będzie zawsze w nowej procedurze gospodarczej i przed sądem gospodarczym (art. 4582 § 1 pkt 2 k.p.c.).

Rygor nowej restrykcyjnej regulacji postępowania cywilnego w sprawie gospodarczej wykorzystać może dla swej korzyści zarówno powód, jak i pozwany. Z tego względu zarysuję co stanie się w toku sprawy, gdy udzielicie Państwo nam pełnomocnictwa.

Pierwszorzędnym dowodem w sprawach gospodarczych stają się dowody z dokumentów, a to praktycznie wyklucza dowody z zeznań świadków, pracowników ubezpieczyciela. Orzeczenie zapadnie po rozważeniu sprawy przez sąd gospodarczy wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych w pozwie i wskazanych w pozwie, dokumentów przedstawionych w odpowiedzi na pozew, a nadto na podstawie opinii biegłego. Zaznaczam, że pierwszym wnioskiem dowodowym pozwu jest dla nas dowód z opinii biegłego z dziedziny finansów. Opinię biegły oprze o dowody, czyli same dokumenty, załączone do pozwu oraz dokumenty, które pozwany będzie zobowiązany udostępnić sądowi pod rygorem ujemnych skutków dowodowych. Dokumentami tymi są w szczególności porozumienie rozwiązujące umowę agencyjną i sama umowa agencyjna, rachunki, zestawienia, rankingi oraz dokumentacja ubezpieczyciela, albowiem zwykle to on obliczał, przyznawał, wypłacał, weryfikował prowizję za umowę zlecenia agencyjnego. Należy dodać, że zwykle była to prowizja zwolniona z podatku VAT i powiązaną jednoznacznie z PKD agenta ubezpieczeniowego. Sąd gospodarczy nie dopuści do zeznań świadków przeciw tym dokumentom i wynikającym z nich faktom. Utrudnione stało się przedłużanie procesu przez pozwanego poprzez wskazywanie dowodów ze świadków również na inne okoliczności, częstokroć nieistotne w sprawie. Proces potoczy się sprawniej, a plan rozprawy wytyczy jego sztywne ramy i uniemożliwi wieloletnie procedowanie.

W prowadzonych sprawach korzystamy z orzecznictwa polskich sądów, ale także z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dają nam niepodważalną podstawę w postaci tzw. prejudykatów, tj. orzeczeń zobowiązujących kraje członkowskie do stosowania prawa Unii. Prejudykat to niezwykle silna broń, gdy prawnik zna jej moc i jej umocowanie, gdy wykorzysta pierwszeństwo stosowania prawa UE. O tym stanowi szereg orzeczeń, a u ich zarania sprawa Simmenthal.

Zapraszamy do współpracy. Kwestia honorarium podlega ustaleniu indywidualnemu w zależności od złożoności sprawy, a mianowicie wagi i słuszności roszczenia oraz zakresu materiału dowodowego.

Bez pomocy prawnika, nawet najsłuszniejsze roszczenie o świadczenie dla agenta, może zostać oddalone lub nawet odrzucone, ponieważ nowe brzmienie k.p.c. w sprawach gospodarczych jest bezlitosne dla nieprofesjonalisty. Sama materia świadczeń wyrównawczych jest niszowa i trudna, a do tego procedura cywilna jest rygorystyczna i „bezlitosna” dla powodów opierających swoje roszczenie o działalność agenta. Sąd musi kierować się zasadą: show no mercy. Znajomość procedury pozwala uniknąć przegranej i uzyskać korzystny wyrok.