I ACa 233/15, Trudna sytuacja majątkowa strony jako podstawa odstąpienia od obciążenia kosztami zastępstwa procesowego drugiej strony.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 lipca 2015 r., I ACa 233/15

Trudna sytuacja majątkowa strony nie stanowi podstawy do zastosowania art. 102 k.p.c. i odstąpienia od obciążenia powódki kosztami zastępstwa procesowego pozwanych.

 

Strona przegrywająca proces przed sądem pierwszej instancji, decydując się na wniesienie apelacji, musi liczyć się z możliwością jej oddalenia i związanym z tym obowiązkiem zwrotu przeciwnikowi kosztów poniesionych w postępowaniu apelacyjnym. Decyzję taką powinna podjąć z uwzględnieniem wyników postępowania przed sądem pierwszej instancji, które pozwoliły zweryfikować słuszność zajmowanego w pozwie stanowiska. W judykaturze Sądu Najwyższego przyjmuje się, że przekonanie strony o zasadności zajmowanego stanowiska, które może przemawiać za nie obciążaniem jej kosztami przegranego procesu przed sądem pierwszej instancji, przestaje być aktualne w postępowaniu apelacyjnym (por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 15 czerwca 2011 r., V CZ 24/11, nie publ.; z dnia 5 października 2011 r., IV CZ 48/11, nie publ z dnia 30 marca 2012 r. III CZ 13/12).