Zdaniem SO w Kaliszu historyczne i polityczne stwierdzenie, że organy bezpieczeństwa państwa były służbami działającymi w celu utrwalenia ustroju komunistycznego, nie stanowi uzasadnienia grupowego objęcia wszystkich pracowników tych służb przepisami ustawy z 2016 r. Kwestionowana ustawa wprowadza w art. 13b oraz w art. 15c, 22a i 24a odpowiedzialność zbiorową i swoim zakresem podmiotowym obejmuje bez wyjątków wszystkich byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa niezależnie od ich postawy patriotycznej, etycznej i moralnej, rodzaju wykonywanych czynności czy zajmowanego stanowiska. Stosowanie takiego rozwiązania  jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej bo tego typu regulacje ustawowe godzą w istotę zasady rządów prawa. Zasada ta oznacza obowiązek władz publicznych traktowania osób w sposób adekwatny i proporcjonalny do ich postawy, zasług i przewinień. W ocenie Sądu niedopuszczalne jest zastosowanie represji w stosunku do osób tylko za to, że pracowały lub służyły w okresie poprzedzającym zmianę ustroju państwa polskiego, tj. przed rokiem 1990 bo  nic nie uprawnia prawodawcy do stwierdzenia, że wszystkie osoby tam zatrudnione były przestępcami.

W dniu 28 października 2022r. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację ZERMSWiA - Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który to ponownie ustalił (obniżył) wysokość renty rodzinnej  powódki – wdowy po zmarłym funkcjonariuszu albowiem zmarły pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b i który pozostawał w służbie przed 2.01.1999 r., tj. zdaniem organu rentowego pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa i okres ten policzono po 0% za rok.