OGRANICZENIA W PODRÓŻY DO USA - FACT CHECK


11 marca 2020r. prezydent Donald Trump wydał proklamację, w której nałożył zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych, dla osób przebywających na terenie Strefy Schengen (a kilka dni później również Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) w ciągu ostatnich 14 dni kalendarzowych. Jest to powszechnie mylona informacja i uważa się, że zakaz wjazdu do USA został na nałożony na obywateli UE.


Co oznacza w rzeczywistości ten zakaz?


Zakazany jest wjazd nie ze względu na posiadane obywatelstwa danego państwa, a ze względu na przebywania na jego terenie w okresie ostatnich 14 dni. Również tranzyt przez któreś z państw Schengen implikuje zakaz wjazdu na teren USA przez kolejne 14 dni.
Oznacza to więc, że obywatel Polski przebywający na terenie np. Serbii przez 14 dni, będzie mógł legalnie wjechać na teren USA, ale za to już obywatel Serbski nie będzie mógł wlecieć na teren USA, jeśli będzie miał międzylądowanie w Berlinie.
Jest możliwe również wjechanie do USA na ESTA, czy wizie B2, należy jedynie spełnić wymóg przebywania poza państwami objętymi proklamacją oraz spełniać wymogi, które zawsze są nakładane na osoby wjeżdżające do USA. Należy również mieć na uwadze, że tego typu wyjazd powinien mieć raczej charakter wyjazdu związanego z potrzeb rodzinnych bądź też wiz biznesowych, a nie wizy jako turystycznej. Nie jest to bezpośrednio zakazane, jednakże cel turystyczny jest trudno do udowodnienia jeśli większość atrakcji w USA pozostaje zamknięta.

 

Państwa objęte banem wjazdu do USA. Obecnie jest to:


- 26 państw Strefy Schengen (Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luxembourg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja oraz Szwajcaria), a nie tak jak podnosi się w pewnych źródłach Państwa Unijne, dozwolony jest więc wjazd np. z terytorium Chorwacji
- Chińska Republika Ludowa
- Iran
- Brazylia
- Wielka Brytania
- Irlandia Północna
Wszystkie dotychczasowe ograniczenia zostały nałożone z powodu wysokiej liczny przypadków COVID-19


Oczywiście zostały określone wyjątki od zakazu wjazdu z powodu przebywania na powyższych terytoriach w ciągu ostatnich 14 dniu:


- są to obywatele USA oraz osoby mające prawo stałego pobytu, tzw. posiadacze Zielonej Karty
- małżonkowie obywateli USA czy też małżonkowie posiadaczy Zielonej Karty
- rodzice oraz prawni opiekunowie obywateli USA oraz posiadaczy Zielonej Karty, pod warunkiem, że są oni niezamężni oraz poniżej 21-go roku życia
- rodzeństwo niezamężne i poniżej 21-go roku życia, obywateli USA lub posiadaczy Zielonej Karty
- dzieci obywateli bądź też posiadaczy Zielonej Karty oraz potencjalne przyszłe dzieci które zostaną zaadoptowane na podstawie IR-4 lub IH-4 wiza
- osoby podróżujące na zaproszenie rządy USA, z powodów związanych z pandemią COVID-19
- osoby posiadające wizy C-1, D oraz C-1/D
- osoby posiadające wizy A-1, A-2, C-2, C-3 (jako przedstawiciele rządów państw i ich bliskie rodziny), E-1 (pracownicy TECRO i ich bliskie rodziny), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 poprzez NATO-4 lub NATO-6 oraz osoby podlegające pod sekcje 11 United Nations Headquarters Agreement
- osoby których wjazd nie stanowiłby ryzyka poprzez decyzję Secretary of Health and Human Services
- osoby których wjazd byłby w interesie narodowym, w czym decyzja podejmowana jest przez Sekretarza Stanu, the Secretary of Homeland Security
- osoby zatrudnione w Armii Amerykańskiej oraz ich małżonkowie i dzieci

 

Powyższa proklamacja ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie USA, a powyższe wyjątki zostały określone w taki sposób aby obywatele USA i osoby im bliskie bądź też osoby ważne dla interesów USA były wyłączone z zakazu wjazdu do USA.

 

Najnowsza proklamacja prezydenta Donalda Trump’a z 22 czerwca 2020r.


Ma ona zupełnie inny charakter, jej celem ma być ratowanie Amerykańskiej gospodarki i pomoc w zmniejszeniu stopy bezrobocia, która wzrosła prawie czterokrotnie w trakcie epidemii.
Z tego powodu stwierdzono, że potrzebne jest zawieszenie wiz nieimigracyjnych. Oczywiście spotkało się to ze znaczną krytyką ze strony środowiska prawników imigracyjnych w USA, ponieważ poniższe wizy mają zazwyczaj na celu wspierać wysoko wykwalifikowanych pracowników i przedsiębiorców, którzy raczej pomagają w rozwoju Amerykańskiej gospodarki swoją wiedzą i zaangażowaniem.
Wyznaczona została data wygaśnięcia obowiązywania proklamacji na 31 grudnia 2020, jednakże należy mieć na uwadze, że może ona zostać przedłużona.


Kategorie wiz, które podlegają pod zakaz wjazdu:


- H-1B oraz H-2B wiza oraz osoby towarzyszące bądź zamierzające dołączyć do osoby już tam przebywającej (H-4)
- wiza J w odniesieniu do kategorii: intern, trainee, teacher, camp counselor, au pair oraz summer work travel oraz osoby towarzyszące bądź zamierzające dołączyć do takich osób (J-2). Nie są to więc studenci, doktorzy, pracownicy naukowi, research scholars
- wiza L oraz osoby towarzyszące bądź zamierzające dołączyć do takich osób, np. managerowie wyjeżdżający do pracy do USA
Należy jednak zauważyć, że powyższe ograniczenie ma odniesienie jedynie do osób, które łącznie spełniają wszystkie trzy przesłanki:
- przebywają w dzień wejścia w życie tej proklamacji poza terenem USA
- nie posiadają wizy nieimigracyjnej, której ważność obejmuje dzień wejścia w życia tej proklamacji oraz nie posiadają oficjalnych dokumentów innych niż wiza, ważnych w dniu wejścia w życie tej proklamacji lub wydanych po wejściu w życie tej proklamacji


Co oznaczają te przesłanki?


Jeśli dana osoba znajduje się na terenie USA to w momencie wejścia w życie proklamacji tj. 00:01 24-go czerwca, to nie dotyczy jej proklamacja
Jeśli ktoś znajduje się poza terenem USA, ale posiada wizę ważną w momencie wejścia w życie proklamacji to również znajduje się poza zakresem obowiązywania wizy.
Zmiana statusu będąc już w USA
Z pewnością proklamacja nie dotyczy to osób, które będą tego dokonywały.


Proklamacja przewiduje również wyjątki co do powyższych kategorii wiz:


- wizy do pracy związanej z „food supply chain”, możliwe że będzie to dotyczyło, jednakże jest to narazie jedynie stanowisko doktryny: rolnictwa i restauracji, należy jednak poczekać na decyzje które będą zapadać w poszczególnych przypadkach, aby móc stwierdzić czy np. osoby wyjeżdżające na work and travel i pracujące w restauracjach będą wyjątkiem od tej deklaracji
- każda osoba której wjazd na teren USA leży w „national interest” - będą to np. właściciele firm, czy też managerowie posiadający wizy L, którzy udowodnią że bez nich przedsiębiorstwo zatrudniające obywateli USA nie może funkcjonować, jednakże każdy przypadek będzie indywidualnie rozważany. Będzie to bardzo ważny wyjątek, ponieważ w każdym przypadku będzie to indywidualna decyzja urzędnika ambasady, czy dana praca danej osoby leży w interesie narodowym.