Każda sprawa o świadczenie wyrównawcze wniesiona do sądu po reformie Kodeksu postępowania cywilnego, tj. po dniu 07 listopada 2019r., podlega już rozpoznaniu przez wydział gospodarczy bez względu na to czy strony nadal działalność prowadzą. Przeniesienie sprawy do wydziału cywilnego, niewprawionego w rozpoznawaniu spraw tej wagi i komplikacji, podnoszenie zarzutów niewłaściwości rzeczowej, staje się niezasadne ex lege. Sprawa o świadczenie wyrównawcze toczyć się będzie zawsze w nowej procedurze gospodarczej i przed sądem gospodarczym (art. 4582 § 1 pkt 2 k.p.c.).

Rygor nowej restrykcyjnej regulacji postępowania cywilnego w sprawie gospodarczej wykorzystać może dla swej korzyści zarówno powód, jak i pozwany. Z tego względu zarysuję co stanie się w toku sprawy.

Pierwszorzędnym dowodem w sprawach gospodarczych stają się dowody z dokumentów, a to  praktycznie wyklucza dowody z zeznań świadków, pracowników ubezpieczyciela. Orzeczenie zapadnie po rozważeniu sprawy przez sąd gospodarczy wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych w pozwie i wskazanych w pozwie, dokumentów przedstawionych w odpowiedzi na pozew, a nadto na podstawie opinii biegłego.

Zaznaczam, że pierwszym wnioskiem dowodowym pozwu musi być dowód z opinii biegłego z dziedziny finansów. Opinię biegły oprze o dowody, de facto same dokumenty, załączone do pozwu oraz dokumenty, które zakład ubezpieczeń będzie zobowiązany udostępnić sądowi pod rygorem ujemnych skutków dowodowych. Dokumentami tymi są w szczególności  porozumienie rozwiązujące umowę agencyjną i sama umowa agencyjna, rachunki, zestawienia, rankingi oraz dokumentacja osiągnięć agenta, albowiem to spółka zwykle obliczała, przyznawała, wypłacała, weryfikowała prowizję za umowę zlecenia agencyjnego. Należy dodać, że bywała to prowizja zwolniona z podatku VAT i powiązaną jednoznacznie z PKD agenta ubezpieczeniowego. Sąd gospodarczy nie dopuści do zeznań świadków przeciw tym dokumentom i wynikającym z nich faktom. W obecnym postępowaniu gospodarczym niedopuszczalne będzie wzywanie przez waszą spółkę świadków na okoliczności przeczące osnowie dokumentów.  Dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Faktem niewyjaśnionym nie jest zapewne jednoznaczna treść umowy agencyjnej wraz z załącznikami prowizyjnymi. Zeznania pracowników ubezpieczyciela na okoliczność, że była to umowa menedżerska zapewne nie zostaną dopuszczone. Mówiąc krótko ufam, że nie oprzecie panstwo swojej obrony na tym, że macie przekonanie słuszności, ale powierzycie sprawę specjalistom z dziedziny prawa. Zajmujemy się wszelikimi sprawami, w tym przeciw Allianz.