Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia19 maja 2016 r., I SA/Gl 86/16 zajął się skutkami podatkowymi otrzymania środków pieniężnych w wyniku zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce jawnej. Sąd wskazał, że wypłata przez spółkę jawną na rzecz wspólnika środków pieniężnych tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego nie spowoduje powstanie po stronie tego wspólnika przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Wypłacone środki pieniężne z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego nie powodują u wspólnika przysporzenia majątkowego, o którym mowa w tym przepisie. Wspólnik spółki jawnej odzyskuje w ten sposób część swojego majątku, wniesionego wcześniej do spółki jako jego wkład.